Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

A nDéanaimid

Tugann an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta comhairle i dtaca le polasaithe an Rialtais maidir le hacmhainn tháirgiúil an gheilleagair a spreagadh agus timpeallacht a chruthú a chumasaíonn cruthú fostaíochta agus inbhuanaitheacht, agus cuireann an Roinn i bhfeidhm iad. Tá sé de dhualgas ar an Roinn freisin iomaíocht chóir a chur chun cinn sa mhargadh, agus tomhaltóirí agus oibrithe a chosaint.

How can we help you?

Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt

Forbraíonn muid, cuireann muid ar aghaidh agus déanann muid comhordú ar pholasaí nuálaíochta, taighde & forbartha. Imríonn muid tionchar ar an gclár oibre taighde Eorpach agus Idirnáisiúnta chun go mbeadh teacht ag taighde agus fiontraíocht in Éirinn ar dheiseanna a thagann chun cinn trí chláir taighde. Déanann muid maoiniú ar Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus ar an gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal. Forbraíonn muid polasaithe maidir le maoin intleachtúil, ullmhaíonn muid reachtaíocht agus cuireann muid córas do mhaoin intleachtúil ar fáil a thugann aitheantas don timpeallacht dlí idirnáisiúnta agus don chleachtas is fearr.

Trádáil agus Infheistíocht

Spreagann muid forbairt agus seachadadh chláir forbartha fiontraíochta Údarás Forbartha Tionscail Éireann, an phríomhghníomhaireacht a bhfuil sé de fhreagracht uirthi infheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh agus Éire a chur chun cinn ar bhealach a thugann le fios gurb í an tír bheag is fearr sa domhan í chun gnó a dhéanamh inti. Cuireann muid chun cinn forbairt easpórtálacha na hÉireann chuig margaí domhanda agus oibríonn muid le Fiontraíocht Éireann chun cuidiú le comhlachtaí Éireannacha a bheith rathúil go domhanda. Tacaíochtaí d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Tacaíochtaí d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Cuirimid réimse tacaíochtaí atá in oiriúint d’fhiontar de gach méid in Éirinn ar fáil, agus tacaíocht le haghaidh gnólachtaí atá ag ullmhú le haghaidh Brexit san áireamh. I measc na dtacaíochtaí tá rochtain ar airgeadas, forbairt bainistíochta, tacaíochtaí meantóireachta, cláir forbartha gnó, tacaíochtaí margaidh agus chur chun cinn trádála. Téann muid i gcomhar ar bhealach struchtúrtha le geallshealbhóirí tábhachtacha agus déanaimid ionadaíocht thar ceann fiontar beag agus meánmhéid chun a chinntiú go gcuireann an Rialtas san áireamh iad agus polasaí náisiúnta á chur i bhfeidhm.

Tionscnaimh Ghnó agus Earnála

Bíonn an Roinn ag gabháil le príomhgheallshealbhóirí chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a thagann chun cinn ar bhonn earnála i ngach réimse den fhiontraíocht. Baineann na tionscnaimh ghnó agus earnála sin le raon leathan réimsí a n-áirítear leo earraí agus seirbhísí a thrádáltar go hidirnáisiúnta chomh maith leis an earnáil trádála intíre. Is é an príomhfhócas ná polasaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a mbeidh sé mar thoradh air go mbeidh gnólachtaí iomaíocha in Éirinn in ann tosú agus fás agus go mbeidh gach fiontar in ann forbairt ar bhealach inbhuanaithe.

Ionad Oibre agus Scileanna

Cinntíonn muid, trí bheith ag gníomhú ag an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta, go bhfuil ionaid oibre sábháilte, go bhfuil cearta fostaíochta cuí agus go léireofaí meas orthu, go gcuirfí caidrimh thionsclaíocha chomhchuí chun cinn agus go láimhseálfaí aon díospóid nó sárú go paiteanta agus go héifeachtach; go n-aithneofaí agus go gcomhlíonfaí riachtanais scileanna trí sholáthar oideachais agus oiliúna a ailíniú agus, de réir mar a theastaíonn sé, trí imirce eacnamaíoch atá spriocdhírithe agus éifeachtach.

An tAontas Eorpach agus an Margadh Inmheánach

Tá ról ceannaireachta agus comhordaithe againn i ndáil le Comhairle Iomaíochais an Aontas Eorpach agus an Margadh Singil agus le Clár Oibre AE na Roinne a chur chun cinn go ginearálta. Tá baint réamhghníomhach againn leis an Aontas Eorpach, le limistéar an Mhargaidh Inmheánaigh agus lenár gcomhpháirtithe AE ag an leibhéal institiúideach chun tosaíochtaí AE na Roinne a chur chun cinn. Tacaímid lenár nAirí agus iad ag iarraidh torthaí polasaí a bhaint ag leibhéal an AE agus ag an leibhéal intíre a thacaíonn go háirithe leis na cláir oibre fiontraíochta, iomaíocha, margaidh shingil agus nuálaíochta. Maidir le Brexit, déanaimid cur chuige soiléir, comhordaithe i leith Brexit trasna gach réimse beartais den Roinn a chinntiú.

Dlí Cuideachtaí agus Corparáideach

Cuireann dlí na gcuideachtaí an creat dlíthiúil ar fáil do struchtúr agus feidhmiú cuideachtaí atá cláraithe in Éirinn, bídis ina gcuideachtaí de chuid na hÉireann nó ina gcuideachtaí ón gcoigríoch. Iarrann sé a chinntiú go mbeidh cothromaíocht ann idir reáchtáil gnó ar bhonn laethúil a shimpliú; na cosaintí atá riachtanach a choinneáil dóibh siúd a bhíonn ag déileáil le cuideachtaí, leithéidí creidiúnaithe agus infheisteoirí; agus réimeas éifeachtach rialachais chorparáidigh a shocrú chun comhlíonadh a chinntiú. Tá an dlí seo le fáil in Acht na gCuideachtaí 2014 agus in ionstraimí reachtúla gaolmhara. Tagann roinnt dlí cuideachtaí ó reachtaíocht an AE. Baineann réimeas den chineál céanna le cumainn tionscail agus coigiltis agus le cara-chumainn.

An Tomhaltóirí agus Iomaíocht

Is féidir ár gcuid oibre a roinnt in dhá phríomhghrúpa d’fhonn cuidiú le margaí oibriú níos éifeachtaí do thomhaltóirí agus don eacnamaíocht trí chéile – (a) polasaí náisiúnta agus polasaí an Aontais Eorpaigh maidir le hábhair a bhaineann le hiomaíocht agus le tomhaltóirí i láthair na huaire agus (b) tacaíocht a thabhairt don Choimisiún um Iomaíocht agus Chosaint an Tomhaltóra, chomh maith le dul i gcomhar leis agus monatóireacht a dhéanamh air.