A nDéanaimid

Nuálaíocht Fiontair

Tá an infheistíocht sa nuálaíocht ar ina comhpháirt riachtanach den tacú le geilleagar fiontraíoch agus táirgiúil. Cuidíonn tacaíocht an Rialtais don nuálaíocht jabanna ar ardluach a chruthú agus a choinneáil agus cuidíonn sé le hinfheistíocht a mhealladh agus gnó a fhorbairt in Éirinn. Tugann an Roinn maoiniú agus spreagadh don nuálaíocht faoi stiúir fiontair trí raon de chláir agus tacaí a chuirtear ar fáil den chuid is mó trí Fiontar Éireann agus IDA Ireland.

Tá an Roinn freagrach as an gClár Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha, Ciste €500m atá mar chuid de Phlean Forbartha Náisiúnta an Rialtais agus atá á riar ag Fiontraíocht Éireann. Cuidímid freisin le comhlachtaí in Éirinn gabháil do nuálaíocht a bhaineann leis an spás agus forbairt teicneolaíochta trí bhallraíocht na hÉireann i nGníomhaireacht Spáis na hEorpa agus trí rannpháirtíocht le Cláir Spáis AE. Bímid i gcaidreamh le Ranna Rialtais agus eagraíochtaí eile chun gnéithe tábhachtacha eile d’éiceachóras nuálaíochta na hÉireann a sheachadadh lena n-áirítear Knowledge Transfer Ireland, Health Innovation Hub Ireland, an clár Eureka do chomhar FMB ar leibhéal idirnáisiúnta, Moil Nuálaíochta Dhigiteacha Eorpacha agus raon de thionscnaimh eile.

Oibrímid go dlúth le Ranna Rialtais eile lena n-áirítear an Roinne Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, atá i gceannas ar bheartas náisiúnta don taighde. Sa chomhthéacs seo, táimid ag tacú leis an bhforbairt ar Straitéis Speisialtóireachta Cliste na hÉireann don tréimhse 2021 go 2027. Déanfar é seo a chomhtháthú go dlúth le straitéis taighde agus nuálaíochta nua an Rialtais atá á fhorbairt faoi láthair.

Déanann an Roinn forbairt freisin ar bheartas i dtaca le maoin intleachtúil, ullmhaíonn sé reachtaíocht agus cuireann sé réimeas maoine intleachtúla ar fáil a léiríonn an timpeallacht dlí idirnáisiúnta agus dea-chleachtas.

nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháin