Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Nuacht & Imeachtaí

Is cúis áthais do John Halligan, an tAire Stáit um Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht agus Taighde agus Forbairt go ndearnadh dlí den Acht um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2019 ar an 26 Meitheamh

Déanann an tAcht nuashonrú ar an reachtaíocht Chóipchirt agus Ceart Gaolmhar in Éirinn agus leasaítear dlí eile maoine intleachtúla leis, lena n-áirítear paitinní, trádmharcanna agus dearaí tionsclaíocha.

Is éard is cóipcheart ann cineál maoine intleachtúla a thugann cearta do chruthaitheoirí catagóirí áirithe saothair, amhail leabhair, ceol, scannáin, bogearraí agus craoltaí teilifíse.  Déanfaidh an tAcht um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2019 reachtaíocht na hÉireann maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara a nuachóiriú, ag tabhairt cosaint níos fearr do shealbhóirí ceart agus ag an am céanna ag éascú rochtana ar ábhar cruthaitheach d'úsáideoirí agus don tsochaí i gcoitinne.

Leis na bearta atá san Acht, beidh sé níos éasca do chruthaitheoirí amhail ceoltóirí, údair, grianghrafadóirí, a gcuid saothair chruthaithigh a chosaint trí éilimh sáraithe ar luach níos ísle a thabhairt chuig na Cúirteanna Cuarda agus Dúiche.

Foráiltear san Acht freisin go dtabharfaí eisceacht isteach i ndlí na hÉireann maidir leis an Mianadóireacht Téacs agus Sonraí do thaighde neamhthráchtála  lena n-éascófar na teicnící tábhachtacha taighde seo a úsáid níos mó.  Beidh buntáistí suntasacha ag an eisceacht seo don phobal taighde agus sonraí á mbailiú agus á n-úsáid níos mó, torthaí arbh fhéidir a úsáid chun táirgí agus seirbhísí nua a fhorbairt a rachaidh chun tairbhe don fhostaíocht agus don gheilleagar i gcoitinne.

Dúirt an tAire Halligan an méid seo a leanas: “Mar Aire le freagracht as córas rialála na hÉireann um maoin intleachtúil, is cúis sásaimh dom na forálacha atá san Acht lena ndéantar foráil níos fearr don chóipcheart agus don chosaint eile ar mhaoin intleachtúil sa ré dhigiteach, treisiú ar ár n-iarrachtaí chun cruthaitheacht a chosaint agus lena ndéantar an nuálaíocht a chur chun cinn agus a éascú ag an am céanna.”  

Áirítear na forálacha tábhachtacha seo a leanas leis an Acht:

  • Rochtain ar chóras na gCúirteanna a fheabhsú maidir le héilimh maoine intleachtúla, go háirithe chun éascú a dhéanamh ar chásanna sáraithe maoine intleachtúla ar luach níos ísle a thabhairt os comhair na gcúirteanna Dúiche agus Cuarda;
  • Leathnú ar na heisceachtaí cóipchirt atá ann cheana don oideachas, chun ligean do mhúinteoirí saothar a thaispeáint ar chlár bán chun pointe a léiriú, nó chun oideachas a sholáthar tríd an gcianfhoghlaim agus oideachas ar an idirlíon, i gcomhréir leis na hathruithe atá ag teacht ar an soláthar oideachais agus oiliúna in Éirinn;
  • Leathnú ar an eisceacht chóipchirt atá ann cheana do dhaoine faoi mhíchumas, chun éascú a dhéanamh ar rochtain a fháil ar shaothar do dhaoine faoi mhíchumas nó ar theicneolaíochtaí nua a úsáid chun oibreacha a oiriúnú do riachtanais daoine faoi mhíchumas;
  • Leathnú na bhforálacha taisce cóipchirt a bhaineann le leabhair chun éascú a dhéanamh ar Thaisce Dhigiteach a chruthú ar bhonn deonach;
  • Eisceacht a chruthú le go mbeifí in ann saothar scigléiriú, aoir agus scigaithris a dhéanamh;
  • Cur leis an gcoincheap maidir le déileáil go cothrom le saothar cóipchirt chun críocha tuairiscithe nuachta;
  • I dtaca le grianghraif, rinneadh sárú dlí de meiteashonraí a bhaineann leis na saothar grianghrafadóireachta a bhaint dó;
  • Cead a thabhairt do leabharlanna, do chartlanna agus d'institiúidí oideachais cóip a dhéanamh de shaothar ina mbailiúchán chun críocha caomhnaithe agus do chatalóga do thaispeántais etc.
  • an téarma cosanta do chóipcheart i ndearaí agus saothar ealaíne a leasú ó théarma 25 bliain go saol an chruthaitheora móide 70 bliain, chun go gcomhlíonfadh Éire a hoibleagáidí idirnáisiúnta;

 

Nasc chuig an Acht um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2019 ar irishstatutebook.ie (níor foilsíodh an tAcht fós ar ISB)

CRÍOCH.

Nótaí d’eagarthóirí:

Cuireann an tAcht roinnt moltaí chun feidhme atá i dTuarascáil an Choiste Athbhreithnithe Cóipchirt dar teideal "Modernizing Copyright” a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2013.  Tá forálacha san Acht freisin chun eisceachtaí cóipchirt áirithe, atá sa Treoir 2001/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2001 maidir le maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus cearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise, a chur san áireamh.

Ag dul i ngleic le sárú maoine intleachtúla:

Chun dul i ngleic le sárú maoine intleachtúla, leathnaíonn an Bille dlínse na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche chun éilimh maoine intleachtúla a chur san áireamh. Tugann sé seo deis do shealbhóirí ceart ar fud gach réimse maoine intleachtúla sásamh a lorg agus éilimh sáraithe maoine intleachtúla ar luach níos ísle a thabhairt os comhair na cúirte in imeachtaí sibhialta laistigh de theorainneacha na gcúirteanna sin.  Feabhsóidh sé seo éileamh maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú, go háirithe na héilimh sin nach mbeadh sé inmharthana go heacnamaíoch iad a ionchúiseamh os comhair na hArd-Chúirte.

Orduithe um Thosach Feidhme don Acht:

Tá roinnt Orduithe um Thosach Feidhme ag teastáil chun éifeacht a thabhairt don Acht agus déanfar dlí díobh in am trátha i gcomhairle leis na Ranna agus Oifigí ábhartha Rialtais.  

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Oifig Preasa, An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta: Teileafóin: 01- 6312200; ríomhphost: press.office@dbei.gov.ie