Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Comhlachtaí Comhairleacha

Tugann an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta tacaíocht taighde agus riaracháin do roinnt grúpaí comhairleacha neamhspleácha, lena n-áirítear an Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais agus Táirgiúlachta (NCPC) agus an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí (EGFSN).

An Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais agus Táirgiúlachta

Tugann an Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais agus Táirgiúlachta (NCPC) tuairisc don Taoiseach maidir le gach príomh-shaincheist iomaíochais a bhaineann le geilleagar na hÉireann agus tugann sí moltaí ar na gníomhartha beartais a theastaíonn chun feabhas a chur ar staid iomaíochais na hÉireann.

Chuir an Rialtas an NCPC ar bun i mí na Bealtaine 1997 mar chuid den chomhaontú Comhpháirtíocht 2000. Is é an Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta a cheapann comhaltaí na Comhairle. Cuimsíonn an comhaltas reatha ionadaithe d’fhostóirí agus do cheardchumainn; daoine a bhfuil saineolas cuí acu ar iomaíochas; agus ionadaí don Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.

Cuireann an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta tacaíocht taighde agus rúnaíochta ar fáil don Chomhairle.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gComhairle Náisiúnta Iomaíochais agus Táirgiúlachta agus chun amharc ar a lánchatalóg foilseachán, tabhair cuairt ar a suíomh Gréasáin ag www.competitiveness.ie.

An Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí

Cuireann an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí (EGFSN) comhairle ar Rialtas na hÉireann maidir leis na riachtanais scileanna atá ag an ngeilleagar faoi láthair, maidir leis na riachtanais scileanna a bheidh ag an ngeilleagar sa todhchaí agus maidir le saincheisteanna eile margadh saothair a dhéanann difear d’fhás fiontar agus fostaíochta na hÉireann.

Tugann an EGFSN tuairisc don Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus don Aire Oideachais agus Scileanna.

Cuimsíonn comhaltas an EGFSN ionadaithe don ghnó, d’fhostaithe, don lucht oideachais, do ranna rialtais agus do ghníomhaireachtaí stáit. Bíonn clár oibre an Ghrúpa á bhainistiú ag Ceann na Rúnaíochta atá lonnaithe sa Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Cuireann Aonad Scileanna agus Taighde Margadh Saothair SOLAS sonraí, anailís agus taighde ar fáil don Ghrúpa agus bainistíonn sé an Bunachar Sonraí Scileanna Náisiúnta. Tagann buiséad an EGFSN ón gCiste Náisiúnta Oiliúna.

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin an EGFSN ag www.skillsireland.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun amharc ar a lánchatalóg foilseachán.