Cumhachtú Rathúnais – Straitéis Thionsclaíoch na hÉireann um Fhuinneamh Gaoithe Amach ón gCósta

Tá sé mar aidhm ag Cumhachtú Rathúnais – Straitéis Thionsclaíoch na hÉireann um Fhuinneamh Gaoithe Amach ón gCósta, an chéad straitéis dá leithéid d’Éirinn, tionscal rathúil, fuinniúil, éifeachtach um fhuinneamh gaoithe amach ón gcósta a bhunú in Éirinn agus a chinntiú go gcruthóidh an earnáil an oiread luacha agus is féidir a shaothrú ar fud na hÉireann agus go n-uasmhéadóidh sí na buntáistí geilleagair a bhaineann le huaillmhianta an rialtais chun a spriocanna gaoithe amach ón gcósta 2030, 2040 agus 2050 a bhaint amach.

Rinneadh Cumhachtú Rathúnais, lena n-áirítear 40 gníomh a chuirfear i bhfeidhm in 2024 agus in 2025, a fhorbairt mar chuid de chomhoibriú leanúnach dlúth idir an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta agus ranna rialtais eile agus gníomhaireachtaí eile laistigh den Tascfhórsa um Fhuinneamh Gaoithe Amach ón gCósta a Sholáthar (TFGACS).

Tá sé mar aidhm ag na gníomhartha seo slabhra soláthair gaoithe amach ón gcósta atá láidir agus athléimneach a thógáil in Éirinn, chomh maith le deiseanna a fhiosrú do chuideachtaí Éireannacha ról mór a bheith acu i bhforbairt tionscadal gaoithe amach ón gcósta in Éirinn agus thar lear. Scrúdaíonn sé freisin deiseanna chun buanna reatha na hÉireann i dTaighde, Forbairt agus Nuálaíocht a threisiú, ag aimsiú bealaí chun tacú leis an earnáil chun teacht ar thús cadhnaíochta maidir le forbairtí gaoithe amach ón gcósta sa todhchaí. San fhadtéarma, breithneoidh an straitéis bealaí chun fuinneamh glan in-athnuaite flúirseach na hÉireann a mhargú, chomh maith le measúnú a dhéanamh ar dheiseanna forbartha réigiúnacha i réimsí atá lárnach do tháirgeadh fuinnimh gaoithe amach ón gcósta.

Topics: The Business Environment