Glao ar thuairimí mar fhreagra ar thograí le haghaidh rialacháin maidir leis na deimhnithe forlíontacha cosanta

Tá tuairimí á lorg ag an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ó gheallsealbhóirí agus ó pháirtithe leasmhara faoi rialacháin bheartaithe a chuirfeadh deimhniú forlíontach cosanta (DFC) aonadach agus/nó nós imeachta (‘láraithe’) aonair i bhfeidhm chun DFCanna náisiúnta a dheonú.

Tá meicníocht dhíláraithe ann faoi láthair chun iarratas a dhéanamh ar DFC, agus caithfear iarratas a dhéanamh ar DFCanna náisiúnta i ngach Ballstát den Aontas Eorpach.

Is foinse ríthábhachtach faisnéise agus tuairimí iad tuairimí geallsealbhóirí agus páirtithe leasmhara, rud a chabhraíonn le treoir a thabhairt maidir leis an seasamh náisiúnta a fhorbairt. Lorgaítear tuairimí ó gheallsealbhóirí agus ó pháirtithe leasmhara tráth nach deanaí ná am dúnta gnó an 22 Meán Fómhair 2023.

Ba cheart ‘Tograí ar Rialachán DFC’ a mharcáil ar na haighneachtaí agus ba cheart iad a sheoladh ar ríomhphost chuig ipu@enterprise.gov.ie.

Tá tograí, measúnú tionchair, staidéir agus comhairliúcháin phoiblí an Choimisiúin ar fáil anseo: Tograí le haghaidh rialacháin maidir leis na deimhnithe forlíontacha cosanta (europa.eu)

Cúlra

Mhol an Coimisiún Eorpach nós imeachta láraithe a bhunú le haghaidh dheonú na DFCanna náisiúnta, in athmhúnlú na rialacháin DFC atá ann faoi láthair maidir le táirgí íocshláinte (Rialachán (CE) 469/2009) agus maidir le táirgí cosanta plandaí (Rialachán (CE) 1610/96). Molann an Coimisiún chomh maith Rialachán (CE) 1901/2006 a leasú chun iarratas ar shíntí péidiatraiceacha DFC a chumasú tríd an nós imeachta láraithe (le haghaidh DFCanna náisiúnta agus aonadacha).

Buntáistí na dtograí lena mbeifí ag súil

I gcomhréir lena bPlean Gníomhaíochta maidir le maoin intleachtúil, tá an Coimisiún Eorpach ag súil go laghdóidh cur chun feidhme na dtograí seo ilroinnt thar chóras IP an AE agus go dtiocfaidh feabhas ar thrédhearcacht agus ar shoiléireacht dhlíthiúil. Measfar go mbeidh laghduithe ar chostais d'iarratasóirí DFC i gceist leis na Tograí chomh maith.

Foilseachán na n-aighneachtaí agus Saoráil Faisnéise

Tabhair do d'aire go bhféadfar faisnéis arna soláthar don roinn a nochtadh mar fhreagra ar iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Dá bhrí sin, ba cheart duit aon fhaisnéis a mheasann tú a bheith íogair ó thaobh tráchtála de a shainaithint, agus sonraigh an chúis lena híogaireacht. Rachaidh an roinn i gcomhairle leat maidir le faisnéis a shainaithníonn tú mar íogair sula ndéantar cinneadh maidir le haon iarratas um Shaoráil Faisnéise. Caithfear le haon fhaisnéis phearsanta a thugann tú don roinn seo leis na caighdeáin um shlándáil agus rúndachta is airde agus ar bhealach atá i gcomhréir dhlúth leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2018.

Féadfaidh an roinn a chinneadh freisin aon aighneachtaí a fhaightear a chur ar shuíomh gréasáin na roinne. Féadfaidh cinneadh maidir le faisnéis den sórt sin a chur ar an suíomh gréasáin tarlú gan dul i gcomhairle le freagróirí an phróisis seo roimh ré. Dá bhrí sin, is chun leasanna freagróirí é aird a tharraingt ar aon fhaisnéis atá íogair nó rúnda ó thaobh tráchtála de nuair a chuirtear isteach an aighneacht.

Topics: Intellectual Property