Comhairliúchán ar an leasú ar Threoir um Réiteach Díospóide Malartach (ADR) agus ar Aisghairm an Rialacháin um Réiteach Díospóide ar líne (ODR)

Tá an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ag lorg tuairimí ó pháirtithe leasmhara maidir leis an dá bheart seo a leanas, a bhfuil sé mar aidhm ag an gcéad cheann an creat um Réiteach Díospóide Malartach (ADR) a dhéanamh níos fearr do chustaiméirí, thrádálaithe, agus d'eintitis ADR agus a bhfuil sé mar aidhm ag an dara cheann deireadh a chur leis an ardán um eintitis Réiteach Díospóide ar líne (ODR).

Déanann an Treoir um Réiteach Díospóide Malartach (ADR) agus an Rialachán um Réiteach Díospóide ar líne (ODR) an reachtaíocht Eorpach ar shásamh tomhaltóra lasmuigh den Chúirt.

  1. Treoir AE bheartaithe a bhfuil sé mar aidhm aici an Treoir (AE) 2013/11 (réiteach díospóide malartach do dhíospóidí tomhaltóra) a leasú chomh maith le Treoracha (AE) 2015/2302 ( taisteal láneagraithe agus socruithe taistil nasctha), (AE) 2019/2161 (cur i bhfeidhm agus nuachóiriú níos fearr de na rialacha cosanta tomhaltóra an Aontais) agus (AE) 2020/1828 (Caingne Ionadaíocha) chun an creat ADR a fheabhsú

agus

  1. Rialachán AE beartaithe a aisghaireann an Rialachán (AE) 524/2013 (réiteach díospóide ar líne) agus Rialacháin a leasú (AE) 217/2394 (comhoibriú idir na húdaráis náisiúnta) agus (AE) 2018/1724 (tairseach dhigiteach shingil), maidir le deireadh a chur leis an Ardán ODR Eorpach

An Treoir um Réiteach Díospóide Malartach (ADR)

Tugann an Treoir um Réiteach Díospóide Malartach (ADR) deis do thomhaltóirí chun díospóidí a réiteach a eascraíonn as oibleagáidí neamhchonarthacha, in aghaidh trádálaithe bunaithe san AE, ag úsáid nósanna imeachta lasmuigh den Chúirt ar ardchaighdeán. Is é a phríomhchuspóir ná chun a chinntiú gurb i ngach Ballstát (MS), go gcomhlíonann eintitis ADR le critéir chomhchoiteanna agus go d'fhéadfadh rochtain a fháil orthu chun díospóidí a réiteach ar fud na n-earnálacha den mhargadh tomhaltóirí ar bhealach inacmhainne, cairdiúil agus tapa. Soláthraíonn an reachtaíocht cosaint tomhaltóirí a ligeann do thomhaltóirí díospóidí ar luach íseal a réiteach gan aon gá chun é a thabhairt chun na Cúirte. Cabhraíonn an Treoir le trádálaithe a dea-cháil a choinneáil agus páirt á nglacadh acu i nósanna imeachta ADR agus iad ag comhlíonadh leis na torthaí.

Glacadh an Treoir in 2013 agus níl leasú déanta uirthi ó shin, in ainneoin athruithe sa mhargadh tomhaltóirí, go háirithe i dtaca lena ghné dhigiteach atá ag dul i méid agus custaiméirí ag ceannach i bhfad níos mó ar líne, ó thrádálaithe san Aontas Eorpach agus i dtríú tíortha araon.

Mar thoradh ar an méadú i dtrádála ar líne, tháinig méadú ar thaithí na dtomhaltóirí maidir le cleachtais neamhchóra, ar nós phatrún dorcha, fógraíochta ceilte, athbhreithnithe bréige, léirithe praghais curtha as a riocht nó easpa faisnéise réamhchonarthaí. D'fhéadfadh tionchar a bheith ag na treochtaí seo ar cheannacháin as líne. Tá nósanna imeachta níos éifeachtúla ag teastáil ó thomhaltóirí chun déileáil le díospóidí atá ag éirí níos casta.

Is iad seo a leanas na cuspóirí leasaithe den Treoir ADR:

  1. Réimse leathan de chearta tomhaltóirí a chlúdach nach bhféadfaidh a bheith tuairiscithe go soiléir i gconarthaí nó a bhaineann le céimeanna réamhchonarthacha chun an creat ADR a dhéanamh oiriúnach do mhargaí digiteacha.
  2. Úsáid an ADR a fheabhsú i ndíospóidí trasteorann.
  3. Nósanna imeachta ADR a shimpliú do gach duine atá páirteach sa phróiseas, lena n-áirítear oibleagáidí tuairiscithe a laghdú ar eintitis ADR, oibleagáidí ar thrádálaithe maidir le faisnéis a sholáthar a laghdú, agus trádálaithe a spreagadh chun a rannpháirtíocht a mhéadú in ADR.

Rialachán um Réiteach Díospóide ar líne (ODR)

Cé go mbunaíonn an Treoir ADR creat ginearálta maidir le sásamh tomhaltóirí, glacadh an Rialachán ODR, amháin chun an tArdán Eorpach Réitigh Díospóide ar líne a bhunú, inar féidir le tomhaltóirí agus trádálaithe a ndíospóidí maidir le ceannacháin ar líne a threorú chuig na heintitis ADR.

Tá an t-ardán ODR ag feidhmiú ó bhí 2016 ann. Ach, in ainneoin líon ard de chuairteanna, níl sé ach ag ligean do mheánlíon de 200 cás ar fud an AE sa bhliain, ar a mbeidh ar eintitis ADR déileáil leo. Meastar nach dtugann an leibhéal feidhmíochta seo údar na costais arna dtabhú ag an gCoimisiún chun é a chothabháil, ná an costas ag na gnóthaí ar líne agus comhlachtaí poiblí chun a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoin Rialachán ODR.

Is é cuspóir an togra seo ná chun an Rialachán ODR a aisghairm, agus mar sin deireadh a chur leis an ardán ODR agus an oibleagáid ar ghnóthaí ar líne a bhaint chun nasc a sholáthar don ardán agus ríomhphost a bhainistiú chun críocha cumarsáide. 

Rachaidh an Rialachán agus an Dréacht-Treoir faoi ghnáthphróiseas reachtaíochta tríd na hInstitiúidí Eorpacha agus is féidir leis na dréacht-doiciméid agus faisnéis fhorlíontach, lena n-áirítear Tábla a léiríonn na hathruithe beartaithe agus sonraí ar chomhairliúchán poiblí an Choimisiúin AE a fháil ag Réiteach Díospóide ar líne do thomhaltóirí.

Aighneachtaí

Tá Teimpléad Freagra ceangailte ina leagtar amach na hathruithe beartaithe agus iarrtar ar aighneachtaí anois maidir le haon Airteagal/ Airteagail spéise.

Lorgaítear tuairimí ó pháirtithe leasmhara ar an dréacht-Treoir faoi ar an 12 meán lae, Dé Céadaoin, 27 Márta 2024.

Ba cheart 'Treoir AE um Réiteach Díospóide Malartach' a mharcáil ar na haighneachtaí agus is féidir iad a sheoladh trí ríomhphost chuig conspol@enterprise.gov.ie nó iad a sheoladh i gcruachóip chuig an Aonad um Iomaíocht agus Beartas Tomhaltóirí, An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 1 Ionad Phort an Iarla, Sráid Haiste Íochtarach, Baile Átha Cliath 2D02 PW01.

Tabhair do d'aire go bhféadfar faisnéis arna soláthar don roinn a nochtadh mar fhreagra ar iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Dá bhrí sin, ba cheart duit aon fhaisnéis a mheasann tú a bheith íogair ó thaobh tráchtála de a shainaithint, agus sonraigh an chúis lena híogaireacht. Rachaidh an Roinn i gcomhairle leat maidir le faisnéis a shainaithníonn tú mar íogair sula ndéantar cinneadh maidir le haon iarratas um Shaoráil Faisnéise. Caithfear le haon fhaisnéis phearsanta a thugann tú don roinn seo leis na caighdeáin um shlándáil agus rúndachta is airde agus ar bhealach atá i gcomhréir dhlúth leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2018.

Féadfaidh an Roinn a chinneadh freisin aon aighneachtaí a fhaightear a chur ar shuíomh gréasáin na Roinne. Féadfaidh cinneadh maidir le faisnéis den sórt sin a chur ar an suíomh gréasáin tarlú gan dul i gcomhairle le freagróirí an phróisis seo roimh ré. Dá bhrí sin, is chun leasanna freagróirí é aird a tharraingt ar aon fhaisnéis atá íogair nó rúnda ó thaobh tráchtála de nuair a chuirtear isteach an aighneacht.

Ceisteanna

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cosanta Tomhaltóra agus Comórtais na Roinne trí ríomhphost a sheoladh chuig conspol@enterprise.gov.ie.

Topics: Competition and Consumer Policy