Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Cé muid féin

Leo Varadkar

Leo Varadkar

Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Is i mBaile Átha Cliath a rugadh agus a tógadh Leo Varadkar. Is dochtúir leighis cáilithe é agus is céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath é.

Toghadh Leo Varadkar ina Thaoiseach i mí an Mheithimh 2017. I gcaitheamh na tréimhse ina raibh sé i gceannas bhí fás láidir eacnamaíoch ann, bhí leibhéil fostaíochta níos airde ná mar a bhí siad riamh, bhí farasbarr san airgeadas poiblí arís, tháinig ardú ar fhíorioncaim agus thit rátaí bochtaineachta agus díthe go dtí an leibhéal is ísle le deich mbliana. Agus é ina Thaoiseach bhí sé i gceannas ar idirbheartaíocht na hÉireann ar an mBreatimeacht, rud a chinntigh nach mbeadh aon teorainn chrua idir an Tuaisceart agus an Deisceart, go mbeadh an comhlimistéar taistil fós ann agus go mbeadh cearta cómhalartacha saoránach idir an Bhreatain agus Éire fós ann. Rinneadh athchóiriú mór sóisialta i gcaitheamh na tréimhse freisin. Reáchtáladh agus buadh reifrinn chun deireadh a chur leis an gcosc bunreachtúil a bhí ar ghinmhilleadh agus ar dhiamhasla in Éirinn agus chun na dlíthe i dtaca le colscaradh a liobrálú. Anuas air sin, dhaingnigh Éire coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar chearta daoine faoi mhíchumas agus coinbhinsiún Iostanbúl i gcoinne foréigean teaghlaigh i gcaitheamh a thréimhse mar Thaoiseach. 

I ndiaidh Olltoghchán 2020, threoraigh Leo Varadkar Éire tríd an ngéarchéim sláinte poiblí a d’eascair as COVID-19. Ina ról nua mar Thánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, tá sé ag cabhrú le hÉirinn a threorú tríd an ngéarchéim gheilleagrach a thionscain COVID-19. Is é atá i gceist leis sin ná gnóthais a athoscailt agus daoine a chur ar ais ag obair.

Bhí sé ina bhall de Chomhairle Contae Fhine Gall ó 2003 go 2007 agus toghadh chuig Dáil Éireann é do dháilcheantar Baile Átha Cliath Thiar ar a chéad iarracht in 2007. Atoghadh é le haghaidh an cheathrú téarma in 2020.

Mar Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (2011-2014), cheangail sé córas iarnróid éadroim Bhaile Átha Cliath (an Luas), chabhraigh sé le tionscal na turasóireachta a chur ag fás arís agus bhí sé i gceannas ar Thóstal Éireann 2013. Thug sé neamhspleáchas d’Aerfort na Sionainne ó Bhaile Átha Cliath agus d’fhorbair Campas Náisiúnta Spórt na hÉireann. Ghlac sé ról ceannaireachta ó thaobh sábháilteacht ar bhóithre de agus ghéaraigh sé ar dhlíthe na hÉireann um thrácht ar bhóithre.

Mar Aire Sláinte (2014-15), chuir sé tús le cúram Dochtúra Teaghlaigh saor in aisce do pháistí go dtí 5 bliana d’aois agus do dhaoine fásta os cionn 69. Tar éis na mblianta fada de mhoill, d’éirigh leis Ospidéal Náisiúnta na Leanaí nua, a bhí geallta le fada, a chur trí phleanáil, faomhadh rialtais agus an próiseas reachtaíochta agus d’fhoilsigh sé an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) atá ina dhlí anois.

Mar Aire Coimirce Sóisialaí (2015-16), mhéadaigh sé pinsin agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh do chúramóirí, do dhaoine faoi mhíchumas agus do thuismitheoirí aonair. Thug sé sochar atharthachta isteach den chéad uair in Éirinn agus shín sé sochair agus coimircí árachais shóisialta nua go dtí daoine féinfhostaithe agus feirmeoirí. 

Is é ceannaire Dála agus Uachtarán pháirtí Fhine Gael (cleamhnaí de chuid Pháirtí an Phobail Eorpaigh) é agus threoraigh sé an páirtí go dtí an tríú téarma sa rialtas, éacht stairiúil, i gcomhrialtas le Fianna Fáil agus leis an gComhaontas Glas.

Mar chéad Aire Rialtais agus Taoiseach le bheith aerach go hoscailte in Éirinn, bhí sé páirteach san fheachtas chun comhionannas pósta a bhaint amach do lánúineacha aeracha agus leispiacha, feachtas ar éirigh leis. Bhí sé ina chrann taca ó thaobh feabhsuithe ar shláinte ghnéis de, lena n-áirítear an vacsaín HPV a chur ar fáil do bhuachaillí freisin, chuir sé tástáil HIV ar fáil ar bhonn níos leithne agus thug sé isteach clár PrEP poiblí saor in aisce.

Tá Leo ina chónaí i mBaile Átha Cliath lena pháirtí, an Dr Matthew Barrett.