Cé muid féin

Damien English

Damien English

An tAire Stáit do Ghnó, Fostaíochta agus Miondíol

Is é Damien English TD an tAire Stáit do Ghnó, Fostaíochta agus Miondíol, arna cheapadh an 2 Iúil 2020. 

Tá cuid mhaith dá chuid oibre sa Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta le gnólachtaí, oibrithe, a gcomhlachtaí ionadaíocha agus na gníomhaireachtaí Stáit lena chinntiú go síneann an téarnamh eacnamaíoch agus an fás go dtí gach cuid den tír. Oibríonn sé go dlúth leis an earnáil SME, lena n-áirítear miondíol, ar athléimneacht a thógáil agus ar an aistriú go dtí na geilleagair ghlasa agus dhigiteacha. 

Tá freagracht ag an Aire English sa Rialtas ag leibhéal idirnáisiúnta as EPSCO – an Chomhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Gnóthaí Tomhaltóirí Sláinte; EMCO - An Coiste Fostaíochta agus an ILO – an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair. 

Díríonn maoirseacht reachtach an Aire English ar nithe a bhaineann le ceadanna fostaíochta, cearta fostaíochta, caidrimh thionsclaíoch agus ceardchumainn, caidreamh san ionad oibre, íocaíochtaí iomarcaíochta, conarthaí tógála, sláinte agus sábháilteacht san ionad oibre, maoin intleachtúil, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharcanna, dearaí agus paitinní, agus ar chaighdeáin le haghaidh earraí agus seirbhísí. 

Tá an tAire English freagrach sa Rialtas as roinnt Comhlachtaí Stáit, lena n-áirítear an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre; an Chúirt Oibreachais; an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta; an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann; agus Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann. Tá sé ina Chathaoirleach ar an bhFóram Miondíola freisin. 

Tar éis dó a bheith ina Aire Stáit ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ó Bhealtaine 2016 go dtí Meitheamh 2020, ceapadh é den chéad uair mar Aire Stáit sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus an Roinn Oideachais agus Scileanna i mí Iúil 2014. 

D’oibrigh an tAire English  ar roinnt príomhthionscnamh, réamhmhachnamhach agus inseachadta don Rialtas, lena n-áirítear ‘Éire a Atógáil – Plean Gníomhaíochta do Thithíocht’; an Creat Pleanála Náisiúnta, Tionscadal Éireann 2040; ‘Nuálaíocht 2020’ – straitéis na hÉireann maidir le taighde agus forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht;  'Roghanna tithíochta dár ndaonra atá ag dul in aois' a sholáthraíonn creat beartais chun tacú lenár ndaonra atá ag dul in aois; An Creat Náisiúnta um Pleanáil Muirí, leathnú an chórais printíseachta in Éirinn; agus 'Straitéis Scileanna Náisiúnta 2025 - Todhchaí na hÉireann'.