A nDéanaimid

Building Better Business

Building Better Business

An Bealach Glas agus an Bealach Digiteach 

Tiocfaidh athrú ó bhun ar an saol amach anseo thoradh ar an ngeilleagar glas agus ar an aistriú digiteach agus cruthófar idir dheiseanna soiléire agus dhúshláin shuntasacha do ghnólachtaí. 

Tá an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ag reáchtáil sraith imeachtaí Building Better Business ar fud na tíre chun cuidiú le do ghnólacht ar an turas glas agus feidhmíocht do ghnólachta a fheabhsú tríd an aistriú digiteach. 

Imeachtaí Building Better Business 

Beidh na nithe seo a leanas san áireamh san imeacht: 

  • réamhrá ón Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Simon Coveney
  • plé painéal le saineolaithe agus le gnólachtaí faoi na deiseanna agus na dúshláin a bhaineann leis an aistriú digiteach agus leis an aistriú go dtí geilleagar ísealcharbóin
  • aitheasc ó Chathaoirleach An Phlean Forbartha Náisiúnta
  • beidh saineolaithe ann leis na réimsí tacaíochtaí atá ar fáil ón rialtas a mhíniú
  • is deis gréasánaíochta atá ann le nascadh le gnólachtaí eile agus foghlaim uathu, gnólachtaí atá ar an turas glas cheana féin 

Building Better Business Imeacht san Iarthar

Beidh an chéad imeacht eile Building Better Business Dé hAoine, 13 Deireadh Fómhair 2023 i Béal an Átha. 

Cláraigh chun tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht

Tacaíochtaí

Tá réimse de thacaíochtaí ar fáil ón rialtas le cuidiú le gnólachtaí deiseanna a thapú ón ngeilleagar glas agus na féidearthachtaí digiteacha atá acu a aimsiú.

Cuardaigh an réimse leathan de thacaíochtaí atá ar fáil ón rialtas do ghnólachtaí nuathionscanta agus d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Gníomhú ar son na haeráide agus tacaíochtaí fuinnimh do do ghnólacht

Ciste Trasdula Digiteach